Een Duitse heilpraktiker, ontdekte als 15-jarige zijn eigen sensitiviteit. Voordat hij zijn studie natuurkunde aan de universiteit van Würzburg beëindigde, had hij al een volledige opleiding als heilpraktiker afgesloten. Dietmar Krämer is door zijn onderzoekingen tot een uitgebalanceerd systeem gekomen. Dit systeem noemde hij de 'Nieuwe therapieën met Bach-remedies'. Binnen deze methodiek zijn de natuurgeneeskundige basisprincipes en wetmatigheden duidelijk uitgewerkt.Het nieuwe therapieconcept van Dietmar Krämer berust in wezen op vier principes:

1. Rekening houden met de relaties tussen de bloesems

Via betrekkingen tussen de bloesems onderling valt te bepalen welke bloesems de oppervlakkige kant van een klacht en welke de diepere oorzaak bestrijkt. Zodoende komt er een hiërarchische indeling tot stand die de toekomstige therapie bepaalt. Dat is een heel belangrijk hulpmiddel, vooral wanneer de patiënt blijkbaar een groot aantal bloesems nodig heeft en men niet weet waar te beginnen. Zijn de feitelijke klachten weggenomen, dan is volgens deze indeling na te gaan, welke verborgen negatieve zielsconcepten tot de bestaande klachten hebben geleid. Op die manier kunnen we desgewenst de therapie, met bewustzijnsverruiming als doel, voortzetten.

2. Diagnose volgens de huidzones van de Bach-bloesems

Bij elk bloesemmiddel horen zones op de huid, te vergelijken met de voetreflexzones. Bij negatieve stemmingen treden op die plaatsen veranderingen in de energetische structuur op, veelal samengaand met pijn of sensibiliteitsstoornissen. Op die manier kunnen we, zuiver op grond van de plaats, bloesemdiagnoses stellen.

3. Toepassingen van de bloesems op de huid

Door rechtstreekse toepassing van de desbetreffende bloesems (in verdunde vorm, nooit pure druppels) op de ontregelde zones kunnen we het effect van de bloesems aanzienlijk vergroten. Op deze manier herstellen niet alleen negatieve stemmingen zich heel wat sneller dan bij inname van druppels, maar ook lichamelijke klachten verdwijnen veelal onmiddellijk na het leggen van de bloesems op de huid. De Bach-bloesemtherapie is dan ook niet alleen hygiëne voor de ziel voor de "harmonisering van de psyche", zoals ze vaak wordt aanbevolen, maar ook een therapie ter behandeling van lichamelijke klachten.

4. Objectieve diagnosemogelijkheden

Tussen de Bach-bloesemsporen enerzijds, die voortvloeien uit de onderlinge relaties tussen de Bach-bloesems, en de acupunctuurmeridianen anderzijds bestaan directe correspondenties. Uiteindelijk zijn meridianen en Bach-bloesemsporen manifest van hetzelfde principe, maar dan op twee verschillende trillingsniveaus. Dit gegeven levert een heel scala op van nieuwe diagnostische en therapeutische mogelijkheden. Zo kunnen we uit het verloop van de meridianen bijvoorbeeld afleiden welke bloesemsporen we nodig hebben. Hetzelfde geldt voor de Chinese meridiaanklok, die bij klachten die telkens op een bepaald tijdstip optreden, aanknopingspunten biedt voor de keuze van de juiste Bach-bloesems. Met behulp van nieuwe test- en therapiepunten op de door Dietmar Krämer ontdekte maanlijnen, de tegenhangers van de acupunctuurmeridianen op een nog fijnstoffelijker niveau, kunnen we een objectieve Bach-bloesemdiagnose stellen, juist ook in gevallen die wat moeilijker diagnosticeerbaar zijn.

Punt 1 t/m 4 staat beschreven in deel 1 van nieuwe therapieën met Bach-bloesems van Dietmar Krämer. Ik zal punt voor punt duidelijker uitleggen. Krämer heeft ontdekt dat remedies een relatie hebben met elkaar. Hierdoor is er een hele nieuwe indeling gemaakt met betrekking tot de remedies. Hij heeft de bloesems in twee grote groepen verdeeld, te weten: de inwendige en de uitwendige bloesems.

De uitwendige bloesems omvatten de negatieve zielsconcepten, die door uitwendige invloeden of als reactie op uitwendige invloeden zijn ontstaan. Een voorbeeld hiervan is de remedie Star of Bethlehem.

Star of Bethlehem is het middel tegen al die situaties, die op de een of andere manier niet zijn verwerkt. Dit kunnen zijn psychische shocks, teleurstellingen, gevolgen van in het verleden opgetreden schok b.v. uit je jeugd, maar ook een geboortetrauma. Ook behoren lichamelijke verwondingen tot het indicatiegebied van deze remedie, denk maar aan een hersenschudding of breuken. Star of Bethlehem-mensen hebben verwondingen opgelopen en daardoor zijn ze kwetsbaar geworden. Het trauma heeft diepe psychische verwondingen achtergelaten. Bij iedere kwetsing wordt deze oude wond weer opengereten en lijkt het wel of iedere kwetsing meer pijn doet. Ik vraag altijd aan patiënten of ze het gevoel hebben, dat er een mes in de oude wond gestoken wordt en dat het mes iedere keer dieper gaat. Dit wordt, als het om kwetsingen gaat, altijd herkent. Babytjes, die 's nachts huilen i.v.m. een geboortetrauma: geef een paar druppeltjes Star of Bethlehem in het flesje, geef je borstvoeding, neem zelf deze remedies in of doe de Star of Bethlehem in het badwater en, ongelofelijk of niet, de baby slaapt meteen door.

De inwendige bloesems worden in twaalf groepen ingedeeld. Een groep, spoor genaamd, bestaat uit een communicatiebloesem, een compensatiebloesem en een decompensatiebloesem. De communicatiebloesems zijn de eerste twaalf remedies die Dr. Bach ontdekt heeft. Deze bloesemconcepten beantwoorden aan onze meest zuivere eigen aard. Ze symboliseren de manier waarop we met onze omgeving communiceren. Handelen we in overeenstemming met ons hoger zelf, dan belichamen ze positieve zielsconcepten zoals b.v. dapperheid. Is de communicatie met ons hoger zelf geblokkeerd, dan ontstaat er ook een stoornis in de communicatie met onze omgeving en reageren we b.v. angstig. We beleven dus de negatieve zielsconcepten van deze bloesem, wat dan weer aanleiding geeft tot problemen. Toch bestaan er als zodanig geen problemen, het gaat om situaties. Een situatie wordt pas een probleem wanneer we er niet uitkomen en b.v. weer de angst ons gaat overheersen. Wanneer de les van de communicatiebloesems niet wordt geleerd, proberen we deze zwakheid te compenseren. Zo wordt bijvoorbeeld angst (als de angst betrekking heeft op concrete zaken) – gecompenseerd door praten….praten….praten, je bent nog alleen met jezelf bezig en denkt alleen aan jezelf. Alles draait bij deze mensen om hun eigen persoon. Hun zinnen beginnen meestal met 'ik'. Edward Bach beschrijft deze mensen als 'klitten'. Het zijn mensen die lijden aan hypochondrie en die vaak ook hartkloppingen hebben aan de binnenkant van de linkerborst. Iets wat door de reguliere kant vaak niet serieus genomen wordt. Terwijl lijden aan hypochondrie echt heel serieus genomen moet worden! Het is toch vreselijk altijd met de angst te leven een hartinfarct te krijgen of welke andere ziekte dan ook! In bovengenoemd voorbeeld heeft de betrokkene perioden van diepe neerslachtigheid, die zonder herkenbare oorzaak of aanleiding van buitenaf optreden. Dit zijn de decompensatie-toestanden. Dit zijn de psychologische eindsituaties. De betrokkenen zien ze als een donker gat, waar ze op zeker ogenblik ingevallen zijn en waar ze op eigen kracht niet meer uitkomen. Het eerste doel van de therapie is de negatieve zielsconcepties van de uitwendige en de decompensatie-toestanden op te heffen. Pas daarna is het bewustzijn in staat dieper liggende zielsconcepten onder handen te nemen.

De relaties tussen remedies en huidzones

Na jarenlange onderzoekingen heeft Dietmar Krämer het lichaam verdeeld in 243 huidzones, die elk corresponderen met een remedie. Edward Bach behandelde al patiënten met kompressen met Bach-bloesems. Bach vond dat de methode zo eenvoudig mogelijk moest zijn. "Als ik honger heb, ga ik de tuin in en pluk een krop sla. Als ik bang ben, neem ik een dosis Mimulus.

De huidzone-therapie van de Bach-bloesems maakt de behandeling nog eenvoudiger. De in aanmerking komende remedies laat zich rechtstreeks van het lichaam aflezen – alleen op grond van de lokalisatie van de klachten. Regelmatig komen er mensen, die last hebben van een "spastische darm", die een pijnlijke plek geeft op de linkerkant van de buik. De huidzone is Mimulus. Door te behandelen met b.v. kompressen of creme op deze plek, verdwijnt de pijn en heeft degene geen last meer van de darmen.

De relatie tussen remedies en meridianen

Bij het innemen van complete sporen traden vaak reacties op die niet met de theorie achter de Bach-bloesemtherapie konden worden verklaard, maar wél met de acupunctuurleer en de theorie achter homeopathie. Dietmar Krämer is systematisch de gevolgen gaan onderzoeken, die inname van de hele sporen met zich meebrachten. Zo merkte hij b.v. dat de negatieve gemoedstoestanden in weerwil van het innemen van de juiste remedies voortdurend verslechterden - een reactie die alleen uit de homeopathie bekend is. Zo trad er bijvoorbeeld een verbetering op in een Olive-gesteldheid bij inname van Olive en Impatiens; bij gelijktijdige inname van Impatiens, Olive en Oak werd de toestand alsmaar slechter. Als je kijkt naar de overeenkomst tussen het Impatiens-spoor en de levermeridiaan is een belangrijke indicatie van deze meridiaan: uitputtingstoestanden, terwijl het Impatiens-spoor in het kort kan worden omschreven als het bloesemspoor van fysieke overbelasting en roofbouw plegen op het lichaam. Duidelijk zal zijn dat men nooit een spoor moet innemen, maar alleen een sporencombinatie met de uitwendige remedies ('volgens de Cyclus der veranderingen')

De door Dr. Bach beschreven 38 archetypische negatieve zielsconcepties gelden ook voor andere niveaus van therapeutische werkzaamheid. Na vele onderzoekingen ontdekte Krämer dat er 38 edelstenen werken op mentaal niveau en 38 etherische oliën op emotioneel niveau.

De relatie tussen remedies en chakra's

Gebleken is dat de chakra's de controlecyclus van de energie in de meridianen aanstuurt: dit is een tot dusver nog niet ontdekt aspect van de functie van de chakra's.

Dr. Bach is dus op zoek geweest om een geneeswijze te vinden voor chronische ziekten. De methode van Dietmar Krämer behandelt chronische klachten.

Vaak wordt er ook beweerd…. Heb je een depressie, dan kun je die en die remedie nemen. Uit de lange tijd dat ik met remedies werk is gebleken dat er wel 19 gemoedstoestanden zijn waaruit depressies kunnen voortkomen. Een goede en analytische anamnese is daarom ook van groot belang.

De remedies hebben mij de kracht gegeven om de enorme bergen werk (Elm? Komkommerkruid?) te verzetten wat betreft het C.I.N.T., het opstarten en geven van seminars en mijn praktijk.

Madeleine Meuwessen © 2012 • Maak kennis metContact